प्रशासन

श्रीमती ऊर्मिला दत्‍त

एस.ओ.
दूरभाष/ एक्‍सटेंशन नं : - 011-26562180/180
ई-मेल :- headdegsn@gmail.com

शश्री मनीष वर्मा

सहायक
दूरभाष/ एक्‍सटेंशन नं : - 011-26562180/180
ई-मेल :- headdegsn@gmail.com

श्री सुकेन्द्र पल

एम,टी.एस
दूरभाष/ एक्‍सटेंशन नं : - 011-26562180/180
ई-मेल :- headdegsn@gmail.com