| Beta Version

Administration

Smt.Hem Prabha Bali

Section Officer
hpbali21@gmail.com

Miss Charu Arya

APC
dessapc2020@gmail.com

Sh. Kuldeep Singh

Assistant
shotajsks@gmail.com

Shri Mahender Kumar

Personal Assistant(Hindi)
mahenderkmr40@gmail.com

Shri Mahesh Yadav

Personal Assistant
-

Smt. Anita Yadav

Stenographer (English)

Sh. Vinod Kumar

LDC
vinodmor2019@gmail.com

Shri Harpreet Singh

LDC
hskhurana71@gmail.com

Shri Dharam Vir

MTS

Sh. Shivam

MTS