| Beta Version

Administration

V. B. Patil

Senior Technical Officer
011-26966270
vishwaspatil79@gmail.com

Yag Dutt Sharma

Section Officer
011-26966278
yd2278@gmail.com

Supravasha Singh

Senior Accountant
011-26966269

Anil Kumar Nayal

Junior Draftman
011-26966269
anilnayal@gmail.com

Barun Kumar

Junior Forman
011-26966278
barunk2015@gmail.com

Gajendra Singh

Personal Assistant
011-26966586
gajendrasingh3470@gmail.com

Manmohan Singh

Mechanic
011-26966278
mohanbisht1876@gmail.com

Prakash Chand

Mechanic
011-26966278
pcnert@gmail.com

Rakesh Kumar

Mechanic
011-26966278
rakeshkumarncert@gmail.com

Pankaj

LDC
011-26966278
pankag.8860@gmail.com