| Beta Version

प्रशासन

श्रीमती हेम प्रभा बाली

अनुभाग अधिकारी
hpbali21@gmail.com

सुश्री चारू आर्या

ए.पी.सी.
dessapc2020@gmail.com

श्री कुल्दीप सिंह

सहायक
sahotajsks@gmail.com

श्री महेन्द्र कुमार

हिन्दी पी ए
mahenderkmr40@gmail.com

श्रीमती अनीता यादव

स्टेनोग्राफर

श्री विनोद कुमार

एल डी सी
vinodmor2019@gmail.com

श्री हरप्रीत सिंह

एल डी सी
hskhurana71@gmail.com

श्री धर्मवीर

एम टी एस

श्री शिवम

एम टी एस