प्रशासन

श्रीमती चंद्रकला मोहन

अनुभाग अधिकारी
फोन/ईपीएबीएक्स नंबर 011-26962030/279
ईमेल: chandrakala.ncert@nic.in

श्रीमती करुणेश गंभीर

सहायक कार्यक्रम समन्वयक
फोन/ईपीएबीएक्स नंबर 283
ईमेल: karunesshgambhir@gmail.com

श्री मनीष सिवाच

एल.डी.सी.
फोन/ईपीएबीएक्स नंबर 283
ईमेल: desiremanish@ymail.com

सुश्री उषा

एम.टी.एस.
फोन/ईपीएबीएक्स नंबर 208
ईमेल: usha2336@gmail.com

श्री चंद्रशेखर

एम.टी.एस
फोन/ईपीएबीएक्स नंबर 279
ईमेल:chandershekhar14887@gmail.com